คำที่ค้นหา : สับปะรด
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 40 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การพัฒนาสารเคลือบปลดปล่อยกลิ่นจากดอกปีบที่มีสมบัติการต้านทานการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สำหรับงานหัตถกรรมจากเส้นใยใบสับปะรด
สุภโชค ตันพิชัย
[ 2562 ] 
PDF Icon
การศึกษาอัตลักษณ์ของเนื้อโคขุนคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในสูตรอาหาร : กรณีศึกษาสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
[ 2561 ] 
PDF Icon
ผลของการรับประทานสับปะรดต่อภาวะการอักเสบของอวัยวะสำคัญภาวะเครียดออกซิเดชั่นและความผิดปกติของการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่มีคอเลสเทอรอลในเลือดสูง
วชิราวดี มาลากุล
[ 2561 ] 
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดพันธุ์ภูแลอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
[ 2560 ] 
PDF Icon
การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี
ชฎาพร โพคัยสวรรค์
[ 2560 ] 
PDF Icon
ภาพสามมิติสำหรับการตรวจสอบไร่เกษตรกรรม กรณีศึกษาไร่สับปะรด
สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล
[ 2559 ] 
PDF Icon
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)
สุริยะ สะวานนท์
[ 2558 ] 
PDF Icon
ผลการบริโภคสับปะรดสดต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในพลาสมาในอาสาสมัครสุขภาพดี
จุฑามาศ นิวัฒน์
[ 2558 ] 
PDF Icon
การเพาะเลี้ยงเซลล์ความหนาแน่นสูง การสกัดด้วยเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจาก Bacillus licheniformis
กนกพร สังขรักษ์
[ 2556 ] 
PDF Icon
ปริมาณสารพฤกษเคมีในทุเรียน มังคุด และสับปะรดแช่เยือกแข็ง
พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย
[ 2556 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 40โครงการ
หน้า : 1 / 4
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 1 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
กระบวนการผลิตกระดาษจากใบสับปะรดในระบบธุรกิจชุมชน บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นางวิรัตน์ จันเลน
[ 2545 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 1โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400