E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 12417 โครงการ :
PDF Icon
การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันในประเทศไทย
อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย์
PDF Icon
การศึกษาความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรกุ้งกุลาดำโดยการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยตัวตรวจสอบที่มีลำดับเบสซ้ำแบบง่าย
อัญชลี ทัศนาขจร
PDF Icon
การศึกษาเอนไซม์ geranylgeraniol-18-hydroxylaseในกระบวนการชีวสังเคราะห์ของเปลาโนทอลในเปล้าน้อย
วันชัย ดีเอกนามกูล
PDF Icon
โครงการจัดการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยการพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองคอมพิวเตอร์อ้อยในประเทศไทย
อรรถชัย จินตะเวช
PDF Icon
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมด้านวิเทศกรณีศึกษา ในระบบบริหารรัฐกิจ"
วิทยา สุจริตธนารักษ์
PDF Icon
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนารูปแบบองค์กรพัฒนากีฬาชาติ"
ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
PDF Icon
สัมมนา"ทีวียุคโลกานุวัตรกับเด็กและเยาวชน"
นันทวัน สุชาโต
PDF Icon
การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
วิสุทธิ์ ใบไม้
PDF Icon
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เชื้อและตรวจหาความผิดปกติของยีนดื้อยา Rifampicin ในเชื้อวัณโรค
มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
PDF Icon
วิจัยระบบนิเวศวิทยาเชิงคณิตศาสตร์
ยงค์วิมล เลณบุรี
PDF Icon
โครงการสถานภาพและแนวทางการพัฒนาช่างเจียระไนพลอย
ทวีป ศิริรัศมี
PDF Icon
การศึกษาฤทธิ์ฆ่ามาลาเรียฟัลซิปารัมของยาชิงเฮาซูร่วมกับยาพัยริเมธามีนในหลอดทดลองและในผู้ป่วย
พีรพรรณ ตันอารีย์
PDF Icon
การโคลนและแสดงออกของเอ็นไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดัคเทสจากเชื้อ Mycobacteria
วรชาติ สิรวราภรณ์
PDF Icon
การศึกษาปฏิกิริยาระหว่าง Receptor-ligand ที่มีผลต่อการเกาะติดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ Plasmodium falciparum และความเกี่ยวข้องกับ Chromosome 9 deletion
ศันสนีย์ ไชยโรจน์
PDF Icon
การศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ยุงพาหะมาลาเรียในประเทศไทยที่สามารถต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านเชื้อมาลาเรีย
ปรัชญา สมบูรณ์
PDF Icon
คุณลักษณะทางความร้อนของท่อความร้อนอุณหภูมิต่ำแบบเอียง
ประดิษฐ์ เทอดทูล
PDF Icon
การศึกษาความเหมาะสมในการตากข้าวเปลือกในระดับไร่นา โดยใช้วัสดุปูรอง
วินิต ชินสุวรรณ
โครงการวิจัยทั้งหมด : 12417 โครงการ
หน้า : 621 / 621
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400