เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ > เธญเธ‡เธ„เนŒเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเน€เธŠเธดเธ‡เธฃเธฐเธšเธšเธ—เธตเนˆเธกเธตเธ„เธงเธฒเธกเธชเธณเธ„เธฑเธ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 13 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขาการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพ
พงศกร ตันติลีปิกร   : งานวิจัยปี 2563
PDF Icon
รูปแบบเทคโนโลยีฉลาดและระบบนิเวศชุมชนครบวงจรเพื่อสังคมสูงวัยสุขภาพดี (โครงการมณี) ระยะที่ 1
ชลธิป พงศ์สกุลล   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
การศึกษาลักษณะและการทำงานของเดนไดรติกเซลล์ในผู้ป่วยเบาหวาน
จารุภา สูงสถิตานนท์   : งานวิจัยปี 2551
PDF Icon
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์   : งานวิจัยปี 2544
PDF Icon
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา cefotaxime, doxycycline และ penicillin G ในการรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสที่มีอาการรุนแรง
ยุพิน ศุพุทธมงคล   : งานวิจัยปี 2544
PDF Icon
ความชุกของการป่วยเป็นวัณโรคและการติดเชื้อ Nontuberculous Mycobacteria ในผู้ป่วยคุ้มกันบกพร่องที่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
สวรรยา พงศ์ปริตร   : งานวิจัยปี 2543
PDF Icon
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล   : งานวิจัยปี 2543
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธ‡เธ„เนŒเธ›เธฃเธฐเธเธญเธšเน€เธŠเธดเธ‡เธฃเธฐเธšเธšเธ—เธตเนˆเธกเธตเธ„เธงเธฒเธกเธชเธณเธ„เธฑเธ ทั้งหมด 13 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400