เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ > เธญเธทเนˆเธ™เน† (เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 18 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย
ศริยามน ติรพัฒน์   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
ประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เฉลิมพล แจ่มจันทร์   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการทุนมนุษย์สาขาบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายเสรี ภายใต้ความตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมบุคคลธรรมดาของประชาคมอาเซียน
จิโรจ สินธวานนท์   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย
อับดุลการีม สาแมง   : งานวิจัยปี 2559
PDF Icon
การส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
อริชัย อรรคอุดม   : งานวิจัยปี 2559
PDF Icon
โครงการสัมมนา “ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย
ธนะจักร เย็นบำรุง   : งานวิจัยปี 2559
PDF Icon
Barriers to Using Government Health Insurance, and Interest in Low-Cost Non-for-Profit Private Health Insurance, in Migrants in Tak Province
ศศิประภา จันทะวงศ์   : งานวิจัยปี 2557
PDF Icon
ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช   : งานวิจัยปี 2556
PDF Icon
นโยบายการคุ้มครองสุขภาพแรงงานของภูมิภาคอาเซียน
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์   : งานวิจัยปี 2555
PDF Icon
การจัดการสุขภาพแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว: นโยบายของรัฐและการตอบสนองของภาคประชาสังคมในพื้นที่ จ.หนองคาย
คชษิณ สุวิชา   : งานวิจัยปี 2555
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธทเนˆเธ™เน† (เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž) ทั้งหมด 18 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400