คำที่ค้นหา : มะพร้าว
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 54 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การพัฒนากลไกกลางเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นมะพร้าวอินทรีย์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สันติ ไทยยืนวงษ์
[ 2562 ] 
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันมะพร้าวลอริคต่ำเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
[ 2561 ] 
PDF Icon
การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ชนบทไทย เพื่อผลิตเป็นพลังงานชีวมวลนำธาตุอาหารมาหมุนเวียนใช้ใหม่และการควบคุมมลภาวะของน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์
สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
[ 2560 ] 
PDF Icon
การเกษตรแม่นยำในการจัดการสวนมะพร้าวน้ำหอม
สมเกียรติ สีสนอง
[ 2560 ] 
PDF Icon
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาจากเถ้ากะลามะพร้าวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธงเทพ ศิริโสดา
[ 2559 ] 
PDF Icon
กลยุทธ์การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างมะพร้าวสมุยกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นนทิภัค เพียรโรจน์
[ 2559 ] 
PDF Icon
ศักยภาพและผลตอบแทนของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเปรียบเทียบกับการปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพาราและมะพร้าวทำกะทิในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บุญฑริกา ใจกระจ่าง
[ 2559 ] 
PDF Icon
ผลของน้ำมันมะพร้าว และ/หรือโปรตีนที่แยกได้จากเนื้อมะพร้าวแก่จัดต่อการทำงานของหลอดเลือดในหนูแรทเพศผู้วัยกลางชีวิต
ฉวีวรรณ จั่นสกุล
[ 2559 ] 
PDF Icon
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแผ่นใยมะพร้าวอัดซีเมนต์ต้นทุนต่ำสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประชุม คำพุฒ
[ 2558 ] 
PDF Icon
ผลของดีแอมิเดชั่นด้วยเอนไซม์ protein-glutaminase ต่อสมบัติการจับกลิ่นรสของโปรตีนมะพร้าว
อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์
[ 2558 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 54โครงการ
หน้า : 1 / 6
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 1 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
แนวทางฟื้นฟูป่าชายเลน บริเวณคลองหมื่นเดช-คลองอืดอาด เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านเกาะนก ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
นายอำนาจ นาวารักษ์
[ 2556 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 1โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400