E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 12416 โครงการ :
PDF Icon
สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย: สภาพปัจจุบันปัญหาและข้อเสนอ
สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
PDF Icon
Melioidosis : A National Problem
สถิตย์ สิริสิงห
PDF Icon
"สถานภาพไทยศึกษา : สำรวจเชิงวิพากษ์"
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
PDF Icon
จัดสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการวิจัยบทบาทหญิงชายและพฤติกรรมทางเพศในสังคมไทย
อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
PDF Icon
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในประเทศไทย : สายไปแล้วหรือยัง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
PDF Icon
การวิจัยเพื่อค้นหาสารต้านมาลาเรียจากพืชสมุนไพรไทย
กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
PDF Icon
การไหลที่มี Surface-disturbance
จักษ์ อัศวานันท์
PDF Icon
การควบคุมและปรับปรุงสภาพมลพิษของสารอินทรีย์ในดินตะกอนโดยไส้เดือนทะเล
จารุมาศ เจริญพานิช
PDF Icon
ครอบครัวและเครือญาติไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต
อคิน รพีพัฒน์
PDF Icon
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลภายในเซลล์ประสาทภายหลังการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
ศุขธิดา อุบล
PDF Icon
แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์หอยทะเลอย่างยั่งยืนและครบวงจร
สุนทร โสตถิพันธ์
PDF Icon
ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนตัวกลมทะเลที่เป็นอิสระบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย
จิตติมา อายุตตะกะ
PDF Icon
Development of Flow Injection Analysis Systemswith Conductomtric and Radiometric Detectors
เกตุ กรุดพันธ์
PDF Icon
การเตรียมเลคตินบริสุทธิ์จากปูทะเลไทย และการพัฒนาเทคนิคและการประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบและการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ปรัชญา คงทวีเลิศ
PDF Icon
กลไกการสอดแทรกและการทำให้เกิดรูรั่วที่ระดับโมเลกุลของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงของเชื้อแบซิลลัสทูริงจิเอนซิส
ชนันท์ อังศุธนสมบัติ
PDF Icon
การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ยีนที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
PDF Icon
ผลของชั้นออกไซค์บนหน้าผลึก (100) ของเพชรต่อคุณภาพของฟิลม์บางของเพชรที่เตรียมโดยวิธีอีพิแทกซีสภาวะไอ
วิทยา อมรกิจบำรุง
PDF Icon
การผลิตโมโนโคนนอลแอนติบอดี ต่อ CD4 และ CD8 โปรตีน และการพัฒนาวิธีการตรวจเพื่อช่วยพยากรณ์ความรุนแรงของโรคและใช้เป็นแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์
วัชระ กสิณฤกษ์
PDF Icon
การศึกษาระดับอณูวิทยาเพื่อพัฒนาการใช้เดนโซไวรัสพันธุ์เมืองไทยในการควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก
ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์
PDF Icon
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการวิจัยลาวศึกษาในประเทศไทย"
สมชาย ลำดวล
โครงการวิจัยทั้งหมด : 12416 โครงการ
หน้า : 619 / 621
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400