เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ
โรคและปัญหาสุขภาพ (61)
องค์ประกอบเชิงระบบที่มีความสำคัญ (13)
อื่นๆ (สุขภาพ) (18)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 93 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่นับถือศาสนาอิสลามในโรงพยาบาลจิตเวช ประเทศมาเลเซีย
อุราวรรณ อารี2552
PDF Icon
การวิเคราะห์ยีน transcription factor 7 like 2 (TCF7L2) ในผู้ป่วยไทยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน2552
PDF Icon
อาการทางคลินิกและพยาธิวิทยาของการเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่อ้วน
อภิรดี ศรีวิจิตรกมล2551
PDF Icon
การศึกษาลักษณะและการทำงานของเดนไดรติกเซลล์ในผู้ป่วยเบาหวาน
จารุภา สูงสถิตานนท์2551
PDF Icon
การศึกษาหายีนและตำแหน่งของนิวคลีโอไทด์ของเชื้อไข้หวัดนกที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสที่อุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส
อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์2551
PDF Icon
การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงของเนื้อเยื่อหัวใจ และประสิทธิภาพการออกกำลังกายในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดโรคหัวใจ Tetralogy of Fallot
สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์2551
PDF Icon
โครงการเพื่อการป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ลัดดา เหมาะสุวรรณ2550
PDF Icon
เครือข่ายวิจัยสุขภาพระยะที่ 2 ปีที่ 2
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์2549
PDF Icon
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์2548
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ : งานทอผ้าพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร2548
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานแกะสลักไม้ระยะที่สอง : การสร้างเสริมสุขภาพ
สุสัณหา ยิ้มแย้ม2548
PDF Icon
การพัฒนาวิธีการประเมินไขมันและระดับการเคลื่อนไหวร่างกายที่แม่นตรงและเชื่อถือได้ และดัชนีมวลกายตามอายุสำหรับเด็กไทย
กัลยา กิจบุญชู2547
PDF Icon
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ประเด็นการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา2547
PDF Icon
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์2547
PDF Icon
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระยะที่ 2
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์2547
PDF Icon
การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกล้มในผู้สูงอายุไทย
แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์2547
PDF Icon
กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์2547
PDF Icon
บทบาท หน้าที่ และรูปแบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่แรงงานนอกระบบ
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง2547
PDF Icon
มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่พักอาศัย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ
ไตรรัตน์ จารุทัศน์2547
PDF Icon
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน
วิพรรณ ประจวบเหมาะ2547
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 93  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 5
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400