เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒ
การจัดการป่า (9)
การจัดการน้ำ (73)
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (15)
อื่นๆ (ทรัพยากร) (75)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 172 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การสร้างดัชนีชีวภาพร่วมกับดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อประเมินคุณภาพน้ำของแม่น้ำประเทศไทย
ชิตชล ผลารักษ์2560
PDF Icon
การวิจัยมูลค่าเศรษฐกิจของระบบนิเวศป่าชายเลน
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์2559
PDF Icon
การปรับตัวต่อภาวะภัยแล้งของเกษตรกรทำนาในพื้นที่ชลประทานพร้อมประเมินโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
มาฆะสิริ เชาวกุล2559
PDF Icon
ภาพอนาคตในปี2035 : ที่ดิน พลังงาน และน้ำ ในประเทศไทย
นิพนธ์ พัวพงศกร2559
PDF Icon
การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดและจัดทำหัวข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือการจัดการน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต
พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์2559
PDF Icon
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำสกว. ครั้งที่ 7 เรื่อง การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำกับยุทธศาสาตร์ชาติ
สุจริต คูณธนกุลวงศ์2559
PDF Icon
ชุดโครงการการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย (Blue Economy)
โสภารัตน์ จารุสมบัติ2559
PDF Icon
การจัดประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus
สุพจน์ เตชวรสินสกุล2559
PDF Icon
การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในการประกันภัยพิบัติน้ำท่วม
อารยะ ปรีชาเมตตา2559
PDF Icon
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 : 50 ปีทะเลไทย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน
เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์2559
PDF Icon
การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับย่อในประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์2559
PDF Icon
สถานการณ์และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์2559
PDF Icon
ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum)
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์2559
PDF Icon
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย
นิรมล สุธรรมกิจ2558
PDF Icon
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของประเทศไทย: ทรัพยากรน้ำกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สุจริต คูณธนกุลวงศ์2558
PDF Icon
การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล
โสภารัตน์ จารุสมบัติ2558
PDF Icon
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 5 เรื่อง การจัดการทรัพยากรที่มีผลกระทบกับทรัพยากรน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำระดับพื้นที่เพื่อการเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด
สุจริต คูณธนกุลวงศ์2557
PDF Icon
การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์-การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความเสี่ยงใหม่และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
สุจริต คูณธนกุลวงศ์2557
PDF Icon
การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม"
สุจริต คูณธนกุลวงศ์2557
PDF Icon
การบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม
ง่ายงาม ประจวบวัน2556
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 172  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 9
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400