เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ > เธ™เน‚เธขเธšเธฒเธขเน€เธเธฉเธ•เธฃ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 100 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการผลิตในภาคเกษตรและความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทของประเทศไทย
อุชุก ด้วงบุตรศรี   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก
สันติ ถิรพัฒน์   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การรับรู้ทางประสาทสัมผัสร่วมกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิ พฤติกรรมการสับเปลี่ยนตราสินค้า และความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคชาวจีน
ธนพล ศรีสุขวัฒนชัย   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคทางกฎหมายและระเบียบที่มีต่อระบบยางพาราไทย และการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การบริหารจัดการพื้นที่สูง : ปริทัศน์สถานภาพความรู้
โสภณ ชมชาญ   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การศึกษาแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยที่เหมาะสม
อัทธ์ พิศาลวานิช   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมาณการความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับศูนย์ข้าวชุมชน
มาฆะสิริ เชาวกุล   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
ดัชนีสเปคตรัม นวัตกรรมสำหรับประเมินการเก็บกักคาร์บอนของแปลงยางพาราในประเทศไทย
ดวงรัตน์ ศตคุณ   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การศึกษานโยบายที่เหมาะสมในพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค และเสถียรภาพราคายางพาราอย่างยั่งยืน
มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
ระบบนวัตกรรมประมาณการผลผลิตยางพารา มวลชีวภาพตามช่วงชั้นอายุและชั้นความเหมาะสมที่ดิน
อรรถชัย จินตะเวช   : งานวิจัยปี 2562
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ™เน‚เธขเธšเธฒเธขเน€เธเธฉเธ•เธฃ ทั้งหมด 100 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 10
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400