เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ > เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธžเธชเธฑเธ‡เธ„เธก
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 21 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษา
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การประเมินสถานภาพและโอกาสการใช้เทคโนโลยีสำหรับงานป้องปรามของตำรวจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดูแลความปลอดภัยสาธารณะ
ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
การพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและยกระดับความร่วมมือกับองค์กรตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ปิยะ อุทาโย   : งานวิจัยปี 2560
PDF Icon
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ
ปิยะ อุทาโย   : งานวิจัยปี 2558
PDF Icon
Musculosketetal injury and Management of Elderly, Handicapped and Vulnerable Individuals
พัชรี คุณค้ำชู   : งานวิจัยปี 2556
PDF Icon
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานกรณีศึกษา ผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานของแรงงานในคลังสินค้า
วรวิทย์ เจริญเลิศ   : งานวิจัยปี 2555
PDF Icon
แบบแผนการใช้เวลาของผู้สูงอายุไทย
รัชพันธุ์ เชยจิตร   : งานวิจัยปี 2554
PDF Icon
โครงการวิจัยเพศและการสื่อสารในสังคมไทย ระยะที่สอง
วิลาสินี พิพิธกุล   : งานวิจัยปี 2547
PDF Icon
การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพของคนพิการ
พิมพา ขจรธรรม   : งานวิจัยปี 2546
PDF Icon
การพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด ระยะที่ 2
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา   : งานวิจัยปี 2546
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธžเธชเธฑเธ‡เธ„เธก ทั้งหมด 21 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400