ชุดโครงการ : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ทั้งหมด 37 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร(พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2560)
บัณฑิต อินณวงศ์2557
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (พฤษภาคม 2557 - เมษายน 2560)
พงศธร ทวีธนวาณิชย์ 2557
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2560)
ชุติมา คำบุญชู 2557
PDF Icon
หน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พฤษภาคม 2557 - เมษายน 2560)
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์2557
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พฤษภาคม 2557 - เมษายน 2560)
วัฒนา รัตนพรหม2557
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา (พฤษภาคม 2557-เมษายน 2560)
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 2557
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการต่อเนื่อง 3 ปี(พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2560)
ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม2557
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พฤษภาคม 2557-เมษายน 2560)
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ2557
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์( พฤษภาคม 2557- เมษายน 2560 )
ไพโรจน์ คีรีรัตน์2557
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
วัฒนา รัตนพรหม2556
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
ชุติมา คำบุญชู 2556
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พฤษภาคม 2556-เมษายน 2557)
ไพโรจน์ คีรีรัตน์2556
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม2556
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
บัณฑิต อินณวงศ์2556
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
อินทิรา ซาฮีร์2556
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
ทิพวรรณ พานเข็ม2556
PDF Icon
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา (พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557)
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 2556
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ทั้งหมด 37  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 2
 <หน้าก่อนนี้ 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400