เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ > เธ”เน‰เธฒเธ™เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธœเธฅเธœเธฅเธดเธ•เน€เธเธฉเธ•เธฃ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 84 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
ผลของกระบวนการดองต่อปริมาณสารสำคัญกลูโคซิโนเลตในผักกาดเขียวปลีดองในระดับอุตสาหกรรม
บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การพัฒนาเมนูอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรสำหรับชุมชนจังหวัดน่าน
วาสนา วิรุญรัตน์   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การพัฒนาถุงปลูกชนิดย่อยสลายได้จากพอลิแลกติกแอซิด และยางธรรมชาติดัดแปร
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์   : งานวิจัยปี 2559
PDF Icon
แนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก สปป.ลาว สู่อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทย
สุภาภรณ์ พวงชมภู   : งานวิจัยปี 2559
PDF Icon
การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ครรชิต พิระภาค   : งานวิจัยปี 2556
PDF Icon
ผลของลิกนินคราฟท์ที่มีต่อสภาวะการอัดรีดและสมบัติทางกายภาพของวัสดุย่อยสลายที่ทำจากรำข้าวสกัดน้ำมัน
ถิรนันท์ คุณานพรัตน์   : งานวิจัยปี 2555
PDF Icon
แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย: กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิของสหกรณ์การเกษตร
ณัฐกานต์ สหวัชรินทร์   : งานวิจัยปี 2555
PDF Icon
ทดสอบระบบการส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
จริงแท้ ศิริพานิช   : งานวิจัยปี 2554
PDF Icon
การพัฒนาฐานข้อมูลผลผลิตลำไยในระบบการจัดการน้ำต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิต
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์   : งานวิจัยปี 2553
PDF Icon
การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชในการจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวฟ่างหวานและการวางแผนการจัดการผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานเอทานอล
ประสิทธิ์ ใจศิล   : งานวิจัยปี 2553
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ”เน‰เธฒเธ™เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธœเธฅเธœเธฅเธดเธ•เน€เธเธฉเธ•เธฃ ทั้งหมด 84 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 9
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400