เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ > เธญเธทเนˆเธ™เน† (เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธž)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 28 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1st Thailand Blue Economy Forum) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคทะเลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โสภารัตน์ จารุสมบัติ   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
สุภัทรา วิเศษศรี   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพทางทะเลนอกชายฝั่ง: กรณีศึกษาแท่นปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่หมดอายุสัมปทาน
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณรงค์ ใจหาญ   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิในลำไส้ชนิดอื่นๆ
สุรางค์ นุชประยูร   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การติดตามตรวจวัดระบบถ้ำและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการถ้ำอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล ภาคใต้ ประเทศไทย
โชติกา เมืองสง   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติเพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ
ปิยธิดา เรืองรัศมี   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
"รถยนต์ใช้แล้วไปไหน?" บทบาทของภาคธุรกิจเชียงกงและธุรกิจรีไซเคิลในการจัดการซาก
เกรียงไกร เตชกานนท์   : งานวิจัยปี 2561
PDF Icon
การจัดงานประชุมระดับนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สุพจน์ เตชวรสินสกุล   : งานวิจัยปี 2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธทเนˆเธ™เน† (เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธž) ทั้งหมด 28 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400