คำที่ค้นหา : ทุเรียน
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 47 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา
จรัสศรี นวลศรี
[ 2562 ] 
PDF Icon
การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
[ 2562 ] 
PDF Icon
การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานไม้ผลเศรษฐกิจใหม่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
พีระศักดิ์ ฉายประสาท
[ 2562 ] 
PDF Icon
การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน
เรืองเดช วงศ์หล้า
[ 2561 ] 
PDF Icon
วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์
เรืองเดช วงศ์หล้า
[ 2560 ] 
PDF Icon
การจัดการโรคไฟท็อปโทร่าของทุเรียนอย่างเเม่นยำเเละยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่เเละจังหวัดจันทบุรี
รัชดาวรรณ ชีวังกูร
[ 2560 ] 
PDF Icon
การบูรณาการเมแทโบโลมิกส์และทรานสคริปโทมิกส์เพื่อความเข้าใจในแมแทบอลิซึมของซัลเฟอร์ในช่วงการสุกของผลทุเรียน
ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ
[ 2560 ] 
PDF Icon
รูปแบบองค์กรและการบริหารสถาบันทุเรียนไทยในเวทีแข่งขัน
อารยา สุนทรวิภาต
[ 2559 ] 
PDF Icon
สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนหมอนทอง และทางเลือกในการบ่มเพื่อการส่งออก
พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
[ 2559 ] 
PDF Icon
การสร้างมูลค่าเพิ่มห่วงโซ่คุณค่าทุเรียนทอดกรอบ : จังหวัดชุมพร
นินธนา เอี่ยมสะอาด
[ 2559 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 47โครงการ
หน้า : 1 / 5
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


ไม่พบข้อมูลโครงการที่ค้นหาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กรุณาลองค้นหาอีกครั้ง 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400