คำที่ค้นหา : สุกร
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 111 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การพัฒนาแถบทดสอบแบบไหลในแนวระนาบสำหรับตรวจคัดกรองสารเคลนบูเทอรอล ซัลบูทามอลและซิลพาเทอรอลในปัสสาวะสุกร
กิตตินันท์ โกมลภิส
[ 2562 ] 
PDF Icon
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอะดิโนที่ตรวจพบในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้กลืนกัน ผู้ป่วยที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันและในสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
แคทรียา คำทิพย์
[ 2561 ] 
PDF Icon
ระบบการตรวจวัดทางสีบนอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษที่สร้างด้วยเทคนิคสกรีนปริ้นท์โดยอาศัยหลักการภูมิคุ้มกันวิทยาที่ใช้วัสดุเชิงประกอบเงินซิลเวอร์ฟอสเฟตขนาดนาโนเป็นตัวติดตามในการตรวจวัดปริมาณสารเร่งเนื้อแดงตกค้างชนิดซาบูทามอลในสารสกัดที่มาจากสุกร
ปุริม จารุจำรัส
[ 2561 ] 
PDF Icon
บทบาทของเลปตินในการเป็นตัวบ่งชี้การตอบสนองต่อฮอร์โมนโกนาโดโทรปินในสุกรสาว
ดวงกมล ภูพิชญ์พงษ์
[ 2561 ] 
PDF Icon
การศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อแบคทีเรียสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลินในผู้ป่วยในโรงพยาบาล คนสุขภาพดี และสุกรในประเทศไทย
ทศวรรณ จิตรวศินกุล
[ 2560 ] 
PDF Icon
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรสุกรพื้นเมืองไทยในบริเวณภาคใต้ที่ถูกตรวจสอบด้วยดีเอ็นเอ บาร์โค๊ดดิ้ง และสนิปส์ในยีนที่ถูกเลือก
พิชญานิภา กล่อมทอง
[ 2560 ] 
PDF Icon
การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อผลิตสุกร พันธุ์หมูดำเชียงใหม่
กมล ฉวีวรรณ
[ 2559 ] 
PDF Icon
การพัฒนาโมเดลการนำกลับฟอสฟอรัสจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในรูปของสตรูไวท์ โดยใช้แมกนีเซียมจากน้ำทะเลและโดโลไมท์
ภาติญา เขมาชีวะกุล
[ 2559 ] 
PDF Icon
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการโซ่การผลิตสุกรปลายน้ำ
ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
[ 2559 ] 
PDF Icon
การพัฒนาวิธีการจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษด้วยกลุ่มแบคทีเรีย กรณีศึกษา ลุ่มน้ำท่าจีน
ขวัญรวี สิริกาญจน
[ 2559 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 111โครงการ
หน้า : 1 / 12
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 10 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี
นายมูหามะสุกรี มะสะนิง
[ 2560 ] 
PDF Icon
ศึกษาปรากฏการณ์การอพยพของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี
นายมูหามะสุกรี มะสะนิง
[ 2558 ] 
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพกองทุนเกษตรกรเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพของชุมชน ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
นายสุคนธ์ เพ็ชรเพ็ง
[ 2556 ] 
PDF Icon
สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี : ศึกษากรณีการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพเพื่อเข้าถึงทรัพยากรประมง
นายมูหามะสุกรี มะสะนิง
[ 2556 ] 
PDF Icon
พัฒนาการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี : ศึกษากรณีการจัดการกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
นายมูหามะสุกรี มะสะนิง
[ 2554 ] 
PDF Icon
กระบวนการเรียนรู้การปกป้องสิทธิและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินของชุมชน และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
นางราตรี ปักษี
[ 2554 ] 
PDF Icon
แนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านตันหยงเปาว์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
นายมูหามะสุกรี มะสะนิง
[ 2552 ] 
PDF Icon
ศึกษาศักยภาพเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
นายนิรัติ ทองพลัด
[ 2551 ] 
PDF Icon
กระบวนการการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
นางราตรี ปักษี
[ 2551 ] 
PDF Icon
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องวัฒนธรรมชุมชนบ้านโคกขวางและบ้านคลองคตสำหรับโรงเรียนวัดหนองปลาหมอมิตรภาพที่ 215 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
นางทิพวรรณ์ จันทรสุกรี
[ 2547 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 10โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400