คำที่ค้นหา : ปาล์ม
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 110 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
ความต้องการความรู้ในการทำสวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็กของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
[ 2561 ] 
PDF Icon
ระบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำสำหรับการจัดการแบบแม่นยำต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก
จักรัตน์ อโณทัย
[ 2561 ] 
PDF Icon
การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะนมต่อการสะสมกรดไขมันชนิดโอเมก้า-3 และสัดส่วนของกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6และโอเมก้า-3 ในนมแพะ
ปิตุนาถ หนูเสน
[ 2561 ] 
PDF Icon
ศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและ ผลของการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงราคาค่าไฟฟ้า : กรณีศึกษาในจังหวัดกระบี่
พิชญ พัฒนสัตยวงศ์
[ 2560 ] 
PDF Icon
การศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของยีน EgDofs และ EgNFY transcription factor ซึ่งควบคุมการสังเคราะห์กรดไขมันในปาล์มน้ำมัน
อลิษา หนักแก้ว
[ 2560 ] 
PDF Icon
การวิเคราะห์ผลกระทบของการขยายการผลิตปาล์มน้ำมันต่อการเปลี่ยนเเปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในภาคใต้ เเละกรณีศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์
[ 2560 ] 
PDF Icon
กรดชนิดของแข็งที่ได้จากของเสียอินทรีย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับอีเทอริฟิเคชันของกลีเซอรอล
อาทิตย์ อัศวสุขี
[ 2560 ] 
PDF Icon
การใช้ประโยชน์ของเศษวัสดุปาล์มสำหรับการแปลงเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซลลูโลสผ่านทางแพลตฟอร์มด้วยปฎิกิริยาการเร่งทางชีวภาพและเคมีเพื่อนำไปสู่กระบวนการบูรณาการที่มีของเสียเหลือศูนย์
มาริษา ไร่ทะ
[ 2559 ] 
PDF Icon
การศึกษาหน้าที่และสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของยีน LEC1 และยีน BBM ที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาเป็นต้นอ่อนเพื่อย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในปาล์มน้ำมัน
ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
[ 2559 ] 
PDF Icon
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
อนุรักษ์ สันป่าเป้า
[ 2559 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 110โครงการ
หน้า : 1 / 11
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 1 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
ศึกษาแนวทางจัดการท่องเที่ยวชุมชนภูผาเพชร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จ.สตูล
นายจรูญ ทศกูล
[ 2551 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 1โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400