เธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ
การจัดการป่า (9)
การจัดการน้ำ (73)
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (15)
อื่นๆ (ทรัพยากร) (75)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ ทั้งหมด 172 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การเสริมสร้างกลไกเชิงสถาบันและธรรมาภิบาลการจัดการน้ำชลประทาน เขตพื้นที่โครงการชลประทาน จังหวัดกำแพงเพชร
แมน ปุโรทกานนท์2562
PDF Icon
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้สักเชิงพาณิชย์
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา2562
PDF Icon
การจัดการความรู้ : บริหารจัดการน้ำของประเทศไทย ปี 2562
วิมลพร ใบสนธิ์2562
PDF Icon
แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพจากการอุปโภคบริโภคน้ำในกรณีอุทกภัย - การวิจัยเชิงบูรณาการ
เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์2562
PDF Icon
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ ในกระบวนการธรรมาภิบาลน้ำข้ามพรมแดน
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ2562
PDF Icon
แนวโน้มประชากรและความต้องการน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มาร์ก เฟิลแคร์2561
PDF Icon
มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน
ภัทราวรรณ รัตนเกษตร2561
PDF Icon
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ ปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ
สุจริต คูณธนกุลวงศ์2561
PDF Icon
การเพิ่มสมรรถภาพการฟื้นตัวจากภัยพิบัติทางอุตุอุทกวิทยาในลุ่มน้ำมูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ธวัชชัย ติงสัญชลี2561
PDF Icon
“การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6” One World One Ocean: new and more value of the sea
บัลลังก์ เนื่องแสง2561
PDF Icon
โครงการจัดทำคู่มือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย
โสภารัตน์ จารุสมบัติ2560
PDF Icon
ชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 14)
โสภารัตน์ จารุสมบัติ2560
PDF Icon
ผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
กนกวรรณ มะโนรมย์2560
PDF Icon
โครงการศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
ชุมพร ปัจจุสานนท์2560
PDF Icon
เขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2560
PDF Icon
โครงการศึกษาสถานภาพและผลกระทบของพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน : ศึกษากรณีการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช2560
PDF Icon
การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
นิรมล สุธรรมกิจ2560
PDF Icon
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำสกว. ครั้งที่ 8 เรื่อง การวางแผนด้านน้ำในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณการเชิงพื้นที่
สุจริต คูณธนกุลวงศ์2560
PDF Icon
การพัฒนาระบบรับรู้ระยะไกลหยาดน้ำฟ้าจากดาวเทียมเพื่อผลิตแผนที่แสดงปริมาณฝนที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงครอบคลุมประเทศไทยเพื่อใช้ในการเตือน ภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ
ชินวัชร์ สุรัสวดี2560
PDF Icon
การพัฒนากรอบการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่เหมาะสมสำหรับบริบทประเทศไทย
วัชริน มีรอด2560
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃ ทั้งหมด 172  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 9
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400