เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ
พืช (379)
สัตว์ (333)
ด้านการจัดการผลผลิตเกษตร (84)
นโยบายเกษตร (100)
เกษตรยั่งยืน (40)
คุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก (Export Food Quality) (10)
อื่นๆ (เกษตร) (226)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 1173 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
นวัตกรรมระบบการผลิตแม่นยำพุทรานมสดคุณภาพสำหรับกลุ่มตำบลโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
สังคม เตชะวงค์เสถียร2562
PDF Icon
แนวทางการส่งเสริมการปลูก และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมไชยาพันธุ์พื้นเมือง ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วริศรา สมเกียรติกุล2562
PDF Icon
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวโพดหวานสำหรับฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart farmers
เจษฎา นิตยาจาร2561
PDF Icon
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบหมากสู่เชิงพาณิชย์ของโรงเรียนชีวิต ณ บ้านสายรุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปลื้มใจ ไพจิตร2561
PDF Icon
จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี"
พีระศักดิ์ ฉายประสาท2561
PDF Icon
การบริหารจัดการเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดไก่ประดู่หางดำ แบบ Zero waste ของชุมชนแพะป่าห้า
กชพร ศิริโภคากิจ2561
PDF Icon
ความต้องการความรู้ในการทำสวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็กของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์2561
PDF Icon
การจัดการโซ่อุปทานและการจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม: กรณีศึกษาร้านคนจับปลา
อภินันท์ เอื้ออังกูร2561
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดของกระบือนมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์2561
PDF Icon
ภาระภาษี และความสูญเสียทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากมาตรการลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง
เกสินี หมื่นไธสง2561
PDF Icon
การวัดขนาดของผลกระทบในวงกว้างของนโยบายการเกษตรและนัยต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรไทย: การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปและการจำลองจุลภาคครัวเรือน
ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์2561
PDF Icon
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและตราสินค้าเพื่อขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้บริโภค
บุหงา ชัยสุวรรณ2561
PDF Icon
แนวทางการสร้างคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์เกษตรเพื่อการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ปกรณ์ ประจวบวัน2561
PDF Icon
ความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคต่อฉลากการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
ชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง2561
PDF Icon
ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคเกษตร และการจำลองผลกระทบเชิงนโยบาย: กรณีศึกษา หมู่บ้านซับเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชมพูนุช นันทจิต2561
PDF Icon
การประเมินประสิทธิภาพชุดแถบทดสอบแรคโตพามีนตกค้าง โดย lateral flow strip test ในตัวอย่างเนื้อสัตว์และอาหารสัตว์
นันทิกา คงเจริญพร2561
PDF Icon
การรวบรวม ทวนสอบ และประมวลองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการประมง การแปรรูป และวัฒนธรรมอาหารของปลาทูในอ่าวไทย เพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาทูอย่างยั่งยืน
เมธี แก้วเนิน2561
PDF Icon
การศึกษาระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารกับการค้าระหว่างประเทศภายใต้กฎระเบียบใหม่
รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข2561
PDF Icon
การขยายผลคุณค่าผักและผลไม้ไปยังโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท
ยุพิน ขำนิล2561
PDF Icon
โครงการส่งเสริมการตลาดไก่ประดู่หางดำของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
สุพล ปานพาน2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 1173  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 59
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400