เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ
หายนะกับภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม ภัยทางทะเล แผ่นดินไหว) (37)
อุบัติภัยสารเคมี (31)
สวัสดิภาพสังคม (21)
อื่นๆ (สวัสดิภาพ) (28)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 117 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การจัดการองค์ความรู้เพื่อลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา
ภาสกร ปนานนท์2560
PDF Icon
โครงการปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงแผ่นดินไหวประเทศไทยแบบบูรณาการข้อมูล
ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์2560
PDF Icon
การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศอาเซียนเพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ
ปิยะ อุทาโย2560
PDF Icon
การประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพในประเทศไทย
ไกรชาติ ตันตระการอาภา2560
PDF Icon
การคำนวณมูลค่าสินค้าและบริการสีเขียวของประเทศไทยที่มีนัยยะต่อการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว
นิรมล สุธรรมกิจ2560
PDF Icon
การศึกษาเพื่อพัฒนาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ณรงค์ ใจหาญ2560
PDF Icon
ขีดสมรรถนะที่จำเป็นของหน่วยงานไทยในการสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์2560
PDF Icon
การศึกษาสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
อนันต์ คงเครือพันธุ์2560
PDF Icon
การพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและยกระดับความร่วมมือกับองค์กรตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
ปิยะ อุทาโย2560
PDF Icon
การประเมินสถานภาพและโอกาสการใช้เทคโนโลยีสำหรับงานป้องปรามของตำรวจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดูแลความปลอดภัยสาธารณะ
ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร2560
PDF Icon
การศึกษาการปนเปื้อนฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กในสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง นอกเมือง และแหล่งอุตสาหกรรมในประเทศไทย - วิเคราะห์ขนาด ปริมาณ องค์ประกอบ แหล่งที่มา และการเคลื่อนย้าย
มธุรส รุจิรวัฒน์2560
PDF Icon
แนวทางในการสร้างมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีบนพื้นฐานจากการวิเคราะห์ Gap Analysis และ SWOT Analysis ของประเทศ
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล2559
PDF Icon
การจัดการความรู้ด้านคุณภาพอากาศ และพัฒนาแผนที่นำทางงานวิจัย ด้านการเพิ่มคุณภาพอากาศในประเทศไทย
ศิริมา ปัญญาเมธีกุล2559
PDF Icon
การจัดการความรู้เพื่อการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ภาสกร ปนานนท์2559
PDF Icon
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ
ปิยะ อุทาโย2558
PDF Icon
การลดความเสี่ยงของอาคารสูงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในระยะไกล
เป็นหนึ่ง วานิชชัย2558
PDF Icon
การศึกษาการเกิดสภาพดินเหลวตัวเนื่องจากแผ่นดินไหวในอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์2558
PDF Icon
พฤติกรรมและการเสริมกำลังอาคารที่ใช้ผนังอิฐก่อและอาคารที่ไม่มีการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์2558
PDF Icon
การสำรวจความเสียหายและถอดบทเรียนจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในประเทศเนปาลเพื่อนำมาปรับใช้กับบริบทประเทศไทย
เป็นหนึ่ง วานิชชัย2558
PDF Icon
ศึกษากำลังต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปและการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหวด้วยเส้นใยธรรมชาติ
อมร พิมานมาศ2558
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 117  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 6
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400