เธ™เธงเธฑเธ•เธเธฃเธฃเธกเธชเธ–เธฒเธšเธฑเธ™
หน่วยจัดการงานวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (41)
ระบบวิจัย (12)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ™เธงเธฑเธ•เธเธฃเธฃเธกเธชเธ–เธฒเธšเธฑเธ™ ทั้งหมด 53 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการประสานงานการพัฒนาต้นแบบการจัดการเพื่อสร้างคนสู่อาชีพในพื้นที่ด้วยการวิจัยและการศึกษา
พัชริน ดำรงกิตติกุล2554
PDF Icon
ประสานงานร้านค้า "ธุรกิจสร้างสรรค์ : จากท้องถิ่นสู่สากล" และการสาธิตประกวดการทำอาหารไทยในมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
นฤมล นันทรักษ์2554
PDF Icon
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ รับใช้ชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ2554
PDF Icon
โครงการ "วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"
อนุช อาภาภิรม2554
PDF Icon
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ พื้นที่ภาคตะวันตก
กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล2554
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษา มีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารท้องถิ่นโคราช "กินเข่าค่ำ"
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย2553
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการจัดเลี้ยงขันโตกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
มาลี หมวกกุล2553
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถจัดการระบบธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารชาววังสวนสุนันทา
นฤมล เปียซื่อ2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร กรณีการบริหารจัดการธุรกิจไข่เค็มไชยา ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถประกอบธุรกิจอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ปลาหวานผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ครวญ บัวคีรี2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารอีสานเพื่อสุขภาพจังหวัดอุดรธานี
ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์2553
PDF Icon
โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร(Food Business Entrepreneur) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สุภาภรณ์ สมไพบูลย์2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีทักษะการวิจัยให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดวงพร ภู่ผะกา2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ปิยวรรณ ปาลาศ2553
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจขนมไทย จังหวัดเพชรบุรี
ณปภา หอมหวล2553
PDF Icon
การประเมินผลกระทบโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน(ข้าวและอ้อย)
สมพร อิศวิลานนท์2551
PDF Icon
โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว.ให้ทุนสนับสนุน
ธงชัย พรรณสวัสดิ์2551
PDF Icon
การประเมินชุดโครงการค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า
สุทัศน์ ฟู่เจริญ2551
PDF Icon
การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ
อำนาจ สุวรรณสันติสุข2551
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธ™เธงเธฑเธ•เธเธฃเธฃเธกเธชเธ–เธฒเธšเธฑเธ™ ทั้งหมด 53  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400