ชุดโครงการ : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 34 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
ข่าพระแก้ว:พลวัติชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และการเมืองลาว-ไทย
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง2559
PDF Icon
ปราสาทศพนกหัสดีลิงค์ในล้านนา
ประทีป พืชทองหลาง2559
PDF Icon
การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามรอยวรรณคดีนิราศเรื่องพระประธมของสุนทรภู่” ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล2559
PDF Icon
ภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธ ตำบลปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์2558
PDF Icon
พุทธศิลป์เพื่อการศึกษาเรียนรู้พุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวิถีชุมชน
พิสิทธิ์ กอบบุญ2558
PDF Icon
ละคร "ชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว"
เฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์2558
PDF Icon
เสียงเสนาะซอสามสาย
พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์2558
PDF Icon
อากาศธาตุ : บทประพันธ์เพลงเปียโนเพื่อการวิเคราะห์
วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น2558
PDF Icon
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย : ภาพสะท้อนคตินิยมชาวอีสาน
พีรพงศ์ เสนไสย2558
PDF Icon
การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทย
บุญเลิศ ช่วยธานี2558
PDF Icon
กัมมัฏฐานล้านนา : รูปแบบ วิธีปฏิบัติและการสืบทอด
วิโรจน์ อินทนนท์2558
PDF Icon
จิต - จักรวาล การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยให้เป็นสื่อสร้างสำนึกทางศีลธรรม
ฉลองเดช คูภานุมาต2558
PDF Icon
ศิลปะสื่อการแสดงสดทวารวดี : กรณีศึกษาเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม
ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์2558
PDF Icon
การออกแบบประติมากรรมบนที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
จักรพันธ์ วิลาสินีกุล2558
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ประสานงานชุดโครงการวิจัย ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 34  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 2
 <หน้าก่อนนี้ 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400