เธชเธดเนˆเธ‡เนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธกเนเธฅเธฐเธžเธฅเธฑเธ‡เธ‡เธฒเธ™
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (44)
คุณภาพอากาศ (21)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (15)
ธรรมาภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อม (44)
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (38)
อื่นๆ (สิ่งแวดล้อมและพลังงาน) (117)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธชเธดเนˆเธ‡เนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธกเนเธฅเธฐเธžเธฅเธฑเธ‡เธ‡เธฒเธ™ ทั้งหมด 279 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การทบทวนวรรณกรรมสถานะและทิศทางการวิจัยด้านพลังงาน
ทัชชา สุตตสันต์2564
PDF Icon
โครงการศึกษาวิจัยช่องว่างของเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเซลล์แสงอาทิตย์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
สุธา ขาวเธียร2564
PDF Icon
โครงการจากผักตบชวาสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชั่น (From Water Hyacinth Parasite to Energy Using Hydrothermal Carbonisation) ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund Institutional Links
แหลมทอง ชื่นชม2562
PDF Icon
โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
สิรินทรเทพ เต้าประยูร2562
PDF Icon
โครงการศึกษาและประเมินการให้บริการขนส่งทางเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ภูรี สิรสุนทร2562
PDF Icon
โครงการนำร่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
พิลาณี ไวถนอมสัตย์2562
PDF Icon
โครงการศึกษาธรรมาภิบาลการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2561
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสามเฟสโดยไม่รบกวนการทำงานแบบพกพา
กีรติ ชยะกุลคีรี2561
PDF Icon
โครงการนิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
จันทจิรา เอี่ยมมยุรา2561
PDF Icon
ทบทวนสถานภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า
อดิศร ลีลาสันติธรรม2561
PDF Icon
การพัฒนานวัตกรรมวัสดุปลูกจากลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
สุชนมา สุขรักษาวงศ์2561
PDF Icon
การพัฒนาแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (พีจีพีอาร์) จากแบคทีเรียที่แยกได้จากลีโอนาร์ไดต์เพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพ
จันทร์เพ็ญ ประกำแหง2561
PDF Icon
การพัฒนาเมมเบรนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพเป็นไบโอมีเทน
อาทิตย์ อัศวสุขี2561
PDF Icon
การส่งพลังงานแบบไร้สายสำหรับการประจุพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า (ระยะที่ 1)
ทวีศักดิ์ สมานชื่น2561
PDF Icon
การประเมินสถานะองค์ความรู้ด้านความเค็มของน้ำและดิน ข้อมูลและปัญหาหลักด้านความเค็มของน้ำและดิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านความเค็มของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โพยม สราภิรมย์2561
PDF Icon
การวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปเนต มโนมัยวิบูลย์2561
PDF Icon
การศึกษาติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ธีรยุทธ์ เจนวิทยา2561
PDF Icon
การพัฒนาแนวทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และจัดการน้ำ : พื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน
องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ2561
PDF Icon
การบริหารจัดการความปลอดภัยทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมชายหาดของชายหาดท่องเที่ยว
ขวัญรวี สิริกาญจน2561
PDF Icon
การวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล2560
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธชเธดเนˆเธ‡เนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธกเนเธฅเธฐเธžเธฅเธฑเธ‡เธ‡เธฒเธ™ ทั้งหมด 279  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 14
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400