เธฃเธฐเธšเธšเธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡/เธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡
การจัดการภาครัฐส่วนกลาง (26)
การจัดการท้องถิ่น (57)
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (44)
อื่นๆ (ระบบการเมือง/ปกครอง) (42)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธฃเธฐเธšเธšเธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡/เธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡ ทั้งหมด 169 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์: ชนชั้นนำทางการเมือง ตัวแสดงทางสังคม และสถาบันประชาธิปไตย
สติธร ธนานิธิโชติ2562
PDF Icon
เมื่อพรรคการเมืองเลือกตั้ง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนในฤดูการเลือกตั้ง
เอกสิทธิ์ หนุนภักดี2562
PDF Icon
การเชื่อมงานวิจัย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้
มารค ตามไท2562
PDF Icon
การสร้างวามมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย: ตัวแสดง สถาบันการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน-ทหาร
อรอนงค์ ทิพย์พิมล 2562
PDF Icon
การศึกษากลไกทางกฎหมายเพื่อการกลับคืนสู่สังคมของกองกำลังติดอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบกับกลไกของอาเจะห์และมินดาเนา
สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ2561
PDF Icon
กฎหมายความมั่นคงและการบังคับใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา
กัลยา แซ่อั้ง2561
PDF Icon
พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้
อิมรอน ซาเหาะ2561
PDF Icon
ความคิด และปฏิบัติการทางการเมืองของผู้คนในพื้นที่สีแดง
อาทิตย์ ทองอินทร์2561
PDF Icon
การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปกป้อง ศรีสนิท2560
PDF Icon
การศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างและระบบงานตำรวจประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
วีระศักดิ์ เพอแสละ 2560
PDF Icon
พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
ประจักษ์ ก้องกีรติ 2560
PDF Icon
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมุสลิมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ: กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ
อับดุลมาซิ หะยีสะมาแอ2559
PDF Icon
การศึกษาข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก
กฤษณพงค์ พูตระกูล2559
PDF Icon
การศึกษา วิเคราะห์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติกฎหมายของประเทศในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก, เหนือ-ใต้ (EWEC-NSEC-SEC)
ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล2559
PDF Icon
บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
มารุยูกี รานิง2559
PDF Icon
ศีลธรรมของความรุนแรง และความรุนแรงของศีลธรรมในวิกฤตประชาธิปไตยไทย (2556-2557)
ประจักษ์ ก้องกีรติ 2558
PDF Icon
การเมืองเชิงตุลาการและศาลรัฐธรรมนูญไทย
สมชาย ปรีชาศิลปกุล2558
PDF Icon
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับความเป็นอิสระทางการคลังและความรับผิดชอบ
ฐิติเทพ สิทธิยศ2558
PDF Icon
จากชนชั้นกลางผู้ปกป้องประชาธิปไตยสู่ มวลมหาประชาชนผู้ปกป้องการเมืองเชิงศีลธรรม: ปฏิบัติการทางอุดมการณ์การเมืองเชิงศีลธรรมในหมู่ผู้ชุมนุมย่านธุรกิจสีลม-อโศก ในขบวนการต่อต้านทักษิณ
กนกรัตน์ เลิศชูสกุล2558
PDF Icon
โหวตเพื่อใคร: พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกผู้แทนราษฎรไทย
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว2558
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธฃเธฐเธšเธšเธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡/เธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡ ทั้งหมด 169  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 9
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400