ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย ทั้งหมด 40 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการ "ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (งานวิจัยต่อเนื่อง)"
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล2553
PDF Icon
รูปแบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดสำหรับเนื้อโคขาวลำพูนภายใต้สภาพการเลี้ยงของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำพูน
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ2553
PDF Icon
การพัฒนารูปแบบการตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์2553
PDF Icon
การทวนสอบความปลอดภัยของเนื้อโคธรรมชาติในโรงฆ่าโคมาตรฐานจังหวัดมหาสารคาม
สรรเพชญ อังกิติตระกูล2552
PDF Icon
การพัฒนาซอฟต์แวร์ประมวลภาพเพื่อการจัดเกรดคุณภาพเนื้อโค
นิรุธ จิรสุวรรณกุล2552
PDF Icon
การใช้ประโยชน์จากชื้นส่วนของเนื้อโคพื้นเมืองในการประกอบอาหารสมัยนิยม
จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์2552
PDF Icon
การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยในสภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม
ผกาพรรณ สกุลมั่น2552
PDF Icon
ต้นแบบระบบประกันคุณภาพเนื้อโคไทยธรรมชาติครบวงจร
ประภาพร ขอไพบูลย์2552
PDF Icon
การทดสอบระบบและต้นแบบการจัดการเนื้อโคธรรมชาติสู่ผู้บริโภค
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล2552
PDF Icon
ผลของการใช้ชาเขียวในการลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์บนเนื้อสัตส์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
คมแข พิลาสมบัติ2552
PDF Icon
การพัฒนาต้นแบบการจัดการเนื้อโคธรรมชาติสู่ผู้บริโภค กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
สมพร ดวนใหญ่2552
PDF Icon
การพัฒนาต้นแบบระบบสืบย้อนกลับเนื้อโคไทย
เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง2552
PDF Icon
การทวนสอบความปลอดภัยของเนื้อโคธรรมชาติ
จำลอง มิตรชาวไทย2552
PDF Icon
การพัฒนาเว็บไซด์สำหรับศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
กันยา ตันติวิสุทธิกุล2551
PDF Icon
การศึกษาระบบลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย
ธำรงค์ เมฆโหรา2550
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจากไขมันวัวแยกส่วน
วรรณา ตั้งเจริญชัย2550
PDF Icon
การตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค:การยอมรับและการส่งเสริมการตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค
ทิพวรรณ ลิมังกูร2549
PDF Icon
อาหารไทยจากเนื้อโคไทย
จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์2549
PDF Icon
การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านโภชนาการและสุขภาพเนื้อโคไทย
พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล2549
PDF Icon
การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากเนื้อโค
วิรัตน์ สุมน2549
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย ทั้งหมด 40  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 2
 <หน้าก่อนนี้ 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400