เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธž
หายนะกับภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม ภัยทางทะเล แผ่นดินไหว) (37)
อุบัติภัยสารเคมี (31)
สวัสดิภาพสังคม (21)
อื่นๆ (สวัสดิภาพ) (28)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธž ทั้งหมด 117 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ2562
PDF Icon
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
สุภัทรา วิเศษศรี2562
PDF Icon
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพทางทะเลนอกชายฝั่ง: กรณีศึกษาแท่นปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่หมดอายุสัมปทาน
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์2562
PDF Icon
การประชุมวิชาการเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1st Thailand Blue Economy Forum) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคทะเลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โสภารัตน์ จารุสมบัติ2562
PDF Icon
การเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านอนาคตศึกษา
อภิวัฒน์ รัตนวราหะ2562
PDF Icon
โครงการศึกษาผลกระทบด้านขยะและน้ำเสียบริเวณพื้นที่เขตชายแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
กิติกร จามรดุสิต2561
PDF Icon
การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ แอปพลิเคชันมือถือและเทคโนโลยีอวกาศ กับระบบประกันภัยพืชผลของประเทศไทย
ปรีสาร รักวาทิน2561
PDF Icon
การศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณรงค์ ใจหาญ2561
PDF Icon
โครงการพัฒนาระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลในเขตปริมณฑลอย่างสหวิทยาการ
วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์2561
PDF Icon
แผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง การจัดการน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
สุภัทรา วิเศษศรี2561
PDF Icon
การจัดงานประชุมระดับนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สุพจน์ เตชวรสินสกุล2561
PDF Icon
นำร่องพัฒนาระบบเว็บไซต์แสดงผลและโมเดลพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันในจังหวัดน่าน
อุกฤษ อุณหเลขกะ2561
PDF Icon
วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติเพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ
ปิยธิดา เรืองรัศมี2561
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้
อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ2561
PDF Icon
การประเมินความเสี่ยงภัยสึนามิในประเทศไทยและการจำลองการอพยพหนีภัยของผู้คนเพื่อศึกษาหามาตรการลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
เป็นหนึ่ง วานิชชัย2561
PDF Icon
การติดตามตรวจวัดระบบถ้ำและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการถ้ำอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล ภาคใต้ ประเทศไทย
โชติกา เมืองสง2561
PDF Icon
"รถยนต์ใช้แล้วไปไหน?" บทบาทของภาคธุรกิจเชียงกงและธุรกิจรีไซเคิลในการจัดการซาก
เกรียงไกร เตชกานนท์2561
PDF Icon
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิในลำไส้ชนิดอื่นๆ
สุรางค์ นุชประยูร2561
PDF Icon
การจัดการความรู้ : บริหารจัดการน้ำของประเทศไทย
วิมลพร ใบสนธิ์2560
PDF Icon
สภาวะความเค้นของธรณีภาคบริเวณประเทศไทยและการตรวจสอบรูปทรงของรอยเลื่อนมีพลังแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ จากแผ่นดินไหวขนาดเล็กมาก เพื่อการลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวของประเทศไทย
ภาสกร ปนานนท์2560
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธž ทั้งหมด 117  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 6
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400