ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งหมด 223 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาการบริหารจัดการและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่สวนดุสิตและพื้นที่ต่อเนื่อง
สมบูรณ์ เวสน์2561
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย: มุมมองจากการศึกษาต้นแบบริเวียร์ร่าและนักท่องเที่ยวศักยภาพ
ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล2561
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการตลาดออนไลน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน
ราณี อิสิชัยกุล2561
PDF Icon
แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวในภาคใต้
ภาสกร ธรรมโชติ2561
PDF Icon
การประเมินรายได้รั่วไหลทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสมดุลด้านการกระจายรายได้
บัณฑิต ชัยวิชญชาติ2561
PDF Icon
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อการกระจายรายได้ที่ดีและยกระดับประเทศออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
พิริยะ ผลพิรุฬห์2561
PDF Icon
การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด2561
PDF Icon
การยกระดับการจัดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ The LINK
ทิพย์สุดา พุฒจร2561
PDF Icon
การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบนพื้นที่สูงบนฐานชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ดวงพร อ่อนหวาน2561
PDF Icon
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
อรรณพ หอมจันทร์2561
PDF Icon
การบูรณาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่โดยรอบตามแนวแกนเมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร
วัชรพงษ์ ชุมดวง2561
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยวัดร้าง: กรณีศึกษาเมืองเก่าเชียงใหม่
แทนวุธธา ไทยสันทัด2561
PDF Icon
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย
จิโรจ สินธวานนท์2561
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-ลาว กรณีศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-สะหวัน-เซโน และนครพนม-ท่าแขก
ประจวบ จันทร์หมื่น2561
PDF Icon
การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับกิจกรรมดำน้ำลึกและน้ำตื้นในจังหวัดชุมพร
ธรรมศักดิ์ ยีมิน2561
PDF Icon
การบริหารจัดการและการจัดตั้ง Virtual Tourism Academy เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทย
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์2561
PDF Icon
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นล้านนา
กาญจนา สมมิตร2561
PDF Icon
การศึกษาบทเรียนการบริหารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติของประเทศไทย
ทวิดา กมลเวชช2561
PDF Icon
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และ 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง)
อำนาจ รักษาพล2561
PDF Icon
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเล็กและมีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดอีสานใต้ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ)
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งหมด 223  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 12
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400