คำที่ค้นหา : โคนม
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 94 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในโครีดนม
อนุสรณ์ เชิดทอง
[ 2562 ] 
PDF Icon
ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในอาหารผสมสำเร็จที่ใช้ชานอ้อยหมักยูเรียเป็นอาหารหยาบต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของโคนม
รัชตาภรณ์ ลุนสิน
[ 2560 ] 
PDF Icon
งานออกร้านประชาสัมพันธ์...ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากปศุสัตว์ไทย
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
[ 2560 ] 
PDF Icon
การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนในสหกรณ์โคนมในภาคกลางของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
[ 2559 ] 
PDF Icon
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)
สุริยะ สะวานนท์
[ 2558 ] 
PDF Icon
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแอดวานซ์ไกลเคชั่นเอ็นโปรดักส์ อินซูลิน รีซีสแตนท์ และการเกิดสภาวะกีบอักเสบในโคนม ภายใต้สภาพการให้อาหารในประเทศไทย
ฤทธิชัย พิลาไชย
[ 2558 ] 
PDF Icon
รูปแบบการขุนโคนมเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูงแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรบ้านป่าเว่อ และบ้านหญ้าคา จังหวัดร้อยเอ็ด
วิโรจน์ ภัทรจินดา
[ 2557 ] 
PDF Icon
การจัดการเชิงระบบเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
[ 2557 ] 
PDF Icon
โอกาสทางการตลาด: โคนมเพศผู้ และโคนมคัดทิ้งเพื่อทดแทนเนื้อโคขุนคุณภาพ
สรรเพชญ อังกิติตระกูล
[ 2556 ] 
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อกึ่งแห้งพร้อมรับประทานจากเนื้อที่มีลักษณะเหนียวเพื่อเพิ่มมูลค่า และการนำไปใช้ประโยชน์
คมแข พิลาสมบัติ
[ 2556 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 94โครงการ
หน้า : 1 / 10
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 8 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การจัดการฟาร์มเกษตรและฟาร์มโคนมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองดำเนินสะดวก ในพื้นที่โซนที่ 3
นายสงครามนิธิ กิติเจริญนันท์
[ 2557 ] 
PDF Icon
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด โครงการวิจัย"ชุดโครงการโคนมอำเภอไชยปราการ"
นางสาวพัชรินทร์ ประสนธิ์
[ 2545 ] 
PDF Icon
ระบบบัญชีฟาร์มที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย
รศ.ดร.พิชิต ธานี
[ 2543 ] 
PDF Icon
ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1
นายสุวิชัย โรจนเสถียร
[ 2543 ] 
PDF Icon
ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 2
นายสุรชัย พรหมมา
[ 2543 ] 
PDF Icon
การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด
รศ.นภาพร ณ เชียงใหม่
[ 2543 ] 
PDF Icon
การพัฒนาความเข้มแข็งเชิงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโคนมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ
นายไพบูลย์ สุทธสุภา
[ 2542 ] 
PDF Icon
การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
[ 2542 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 8โครงการ
หน้า : 1 / 1
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400