เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž
โรคและปัญหาสุขภาพ (61)
องค์ประกอบเชิงระบบที่มีความสำคัญ (13)
อื่นๆ (สุขภาพ) (18)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž ทั้งหมด 93 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขาการแพทย์ สาธารณสุข และสุขภาพ
พงศกร ตันติลีปิกร2563
PDF Icon
การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย
ศริยามน ติรพัฒน์2561
PDF Icon
ประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เฉลิมพล แจ่มจันทร์2561
PDF Icon
รูปแบบเทคโนโลยีฉลาดและระบบนิเวศชุมชนครบวงจรเพื่อสังคมสูงวัยสุขภาพดี (โครงการมณี) ระยะที่ 1
ชลธิป พงศ์สกุลล2560
PDF Icon
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการทุนมนุษย์สาขาบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายเสรี ภายใต้ความตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมบุคคลธรรมดาของประชาคมอาเซียน
จิโรจ สินธวานนท์2560
PDF Icon
สารยับยั้งวิถีเมวาโลเนตส่งเสริมฤทธิ์ยารักษามะเร็งในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีผ่านวิถีแรกวันและโรเอ
เบญจพร บุราณรัตน์2560
PDF Icon
การส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
อริชัย อรรคอุดม2559
PDF Icon
โครงการสัมมนา “ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย
ธนะจักร เย็นบำรุง2559
PDF Icon
ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย
อับดุลการีม สาแมง2559
PDF Icon
แมโครฝาจที่ผลิต IL-10: สัญญาณควบคุม, ความยืดหยุ่นและศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อการบำบัด
ธนาภัทร ปาลกะ2558
PDF Icon
การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงชนิดกลุ่มย่อยของเมมโมรี ที เซลล์ในเนื้อเยื่อปริทันต์ปกติและที่เป็นโรคปริทันต์
รังสินี มหานนท์2558
PDF Icon
เครือข่ายวิจัยการค้นหาและพัฒนายาจากสารธรรมชาติ
ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์2558
PDF Icon
Barriers to Using Government Health Insurance, and Interest in Low-Cost Non-for-Profit Private Health Insurance, in Migrants in Tak Province
ศศิประภา จันทะวงศ์2557
PDF Icon
ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช2556
PDF Icon
ความชุกของการบาดเจ็บทางสมอง ภาวะเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนใต้
พรหมพิทักษ์ ไหว้พรหม2556
PDF Icon
นโยบายการคุ้มครองสุขภาพแรงงานของภูมิภาคอาเซียน
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์2555
PDF Icon
ผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติลาว กัมพูชา และพม่า ต่อภาระงานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในประเทศไทย
อรทัย ศรีทองธรรม2555
PDF Icon
การจัดการสุขภาพแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว: นโยบายของรัฐและการตอบสนองของภาคประชาสังคมในพื้นที่ จ.หนองคาย
คชษิณ สุวิชา2555
PDF Icon
การพัฒนาและการผลิตบุคลากรในการให้บริการสุขภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนภาคการค้าบริการ
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน2555
PDF Icon
อณูไวรัสวิทยาของไวรัสตับอักเสบบีและซีที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์2553
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž ทั้งหมด 93  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 5
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400