เน€เธเธฉเธ•เธฃ
พืช (379)
สัตว์ (333)
ด้านการจัดการผลผลิตเกษตร (84)
นโยบายเกษตร (100)
เกษตรยั่งยืน (40)
คุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก (Export Food Quality) (10)
อื่นๆ (เกษตร) (226)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธเธฉเธ•เธฃ ทั้งหมด 1173 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาแถบทดสอบแบบไหลในแนวระนาบสำหรับตรวจคัดกรองสารเคลนบูเทอรอล ซัลบูทามอลและซิลพาเทอรอลในปัสสาวะสุกร
กิตตินันท์ โกมลภิส2562
PDF Icon
ผลของกระบวนการดองต่อปริมาณสารสำคัญกลูโคซิโนเลตในผักกาดเขียวปลีดองในระดับอุตสาหกรรม
บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์2562
PDF Icon
การรับรู้ทางประสาทสัมผัสร่วมกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิ พฤติกรรมการสับเปลี่ยนตราสินค้า และความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคชาวจีน
ธนพล ศรีสุขวัฒนชัย2562
PDF Icon
การศึกษานโยบายที่เหมาะสมในพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค และเสถียรภาพราคายางพาราอย่างยั่งยืน
มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร2562
PDF Icon
การประเมินความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตปลาสลิดแบบครบวงจรในจังหวัดสุพรรณบุรี
แสงเทียน อัจจิมางกูร2562
PDF Icon
การบริหารจัดการพื้นที่สูง : ปริทัศน์สถานภาพความรู้
โสภณ ชมชาญ2562
PDF Icon
ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการผลิตในภาคเกษตรและความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทของประเทศไทย
อุชุก ด้วงบุตรศรี2562
PDF Icon
ระบบนวัตกรรมประมาณการผลผลิตยางพารา มวลชีวภาพตามช่วงชั้นอายุและชั้นความเหมาะสมที่ดิน
อรรถชัย จินตะเวช2562
PDF Icon
พัฒนาการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมกับเครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้บลูทูธพลังงานต่ำ (BLE)
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร2562
PDF Icon
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมาณการความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับศูนย์ข้าวชุมชน
มาฆะสิริ เชาวกุล2562
PDF Icon
การพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่านด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงแกะสู่การเป็นชุมชนเกษตรที่ยั่งยืน
มงคล เตชะกำพุ2562
PDF Icon
การพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตข้าวแม่นยำ: กรณีจังหวัดอำนาจเจริญ
วิเชียร เกิดสุข2562
PDF Icon
การศึกษาแนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยที่เหมาะสม
อัทธ์ พิศาลวานิช2562
PDF Icon
โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการวัสดุปลูกเพื่อการเกษตร
ดวงดาว อาจองค์ 2562
PDF Icon
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา
จรัสศรี นวลศรี2562
PDF Icon
ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก
สันติ ถิรพัฒน์2562
PDF Icon
การวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคทางกฎหมายและระเบียบที่มีต่อระบบยางพาราไทย และการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์2562
PDF Icon
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อรองรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 3 (ปีที่ 2)
มนต์ชัย ดวงจินดา2562
PDF Icon
การจัดการธาตุอาหารและน้ำตามความต้องการของพุทราอย่างแม่นยำ
สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2562
PDF Icon
ดัชนีสเปคตรัม นวัตกรรมสำหรับประเมินการเก็บกักคาร์บอนของแปลงยางพาราในประเทศไทย
ดวงรัตน์ ศตคุณ2562
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธเธฉเธ•เธฃ ทั้งหมด 1173  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 59
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400