เธชเธ เธฒเธงเธฐเนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธกเธ—เธฒเธ‡เธชเธฑเธ‡เธ„เธก
การศึกษา (165)
ศาสนา (5)
ระบบคุณค่าทางสังคม (82)
วัฒนธรรมท้องถิ่น/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (78)
สื่อ (39)
อื่นๆ (สภาวะแวดล้อมทางสังคม) (103)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธชเธ เธฒเธงเธฐเนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธกเธ—เธฒเธ‡เธชเธฑเธ‡เธ„เธก ทั้งหมด 473 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
สำรวจข้อมูลพื้นฐานเชิงคุณภาพ พื้นที่จังหวัดยะลา
ดาวุด ทับอุไร2562
PDF Icon
กระบวนการกลายเป็นเมืองกับความหลากหลายด้าน เกษตรกรรม กรณีศึกษาเมืองศรีสะเกษ
กนกวรรณ มะโนรมย์2562
PDF Icon
การสร้างสรรค์ละครประยุกต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กของเยาวชนไร้สัญชาติที่มีพ่อแม่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่าในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
ปวลักขิ์ สุรัสวดี2562
PDF Icon
อัตลักษณ์ที่คุกคามกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อนุสรณ์ อุณโณ2562
PDF Icon
แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 1: การศึกษาข้อมูลประชากร สาธารณสุข การศึกษา และการค้าของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
พิเศษพร วศวงศ์2562
PDF Icon
การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจังหวัดยะลา
อนัส เจริญมิน2562
PDF Icon
“ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์” (ช่วงที่ 2)
วินัย พงศ์ศรีเพียร2561
PDF Icon
บทบาทผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนใต้
ปัญญา เทพสิงห์2561
PDF Icon
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนในมหาวิทยาลัย: สาขาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์
บุษบา กนกศิลปธรรม2561
PDF Icon
แนวทางการทำกลองยาวพื้นบ้านอีสานด้วยเทคนิคการประสานไม้เพื่อทดแทนการใช้ไม้ท่อน
สยาม จวงประโคน2561
PDF Icon
การบูรณาการเนื้อหาและภาษาและอรรถฐานในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
บุษบา กนกศิลปธรรม2561
PDF Icon
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยภาษาฝรั่งเศส ที่มีต่อศักยภาพในการคิดของเยาวชน ในเขตการศึกษาภาคใต้ตอนบน
กุสุมาลย์ แก้วอุดม2561
PDF Icon
ครรภ์ของชาติ: การสร้างวินัยการเจริญพันธุ์และประวัติศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับเพศวิถีของผู้หญิงในไทย
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี2561
PDF Icon
นวัตกรรมโมบายแอพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ในบริบทเสมือนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
จินตวีร์ คล้ายสังข์2561
PDF Icon
เชลล์ชวนชิม: นักชิมและการกินข้าวนอกบ้านกับประวัติศาสตร์สังคมกรุงเทพฯ (พ.ศ.2504 –2531)
ปิยชาติ สึงตี2561
PDF Icon
การจัดระบบสวัสดิการสังคมจากกองทุนซะกาตในมาเลเซีย
รุสตั้ม หวันสู2561
PDF Icon
แรงงานสัมพันธ์ที่ส่งเสริมดุลยภาพ เสถียรภาพ และความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ : การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐของประเทศไทยตามมาตรฐานแรงงานสัมพันธ์สากล
โชคชัย สุทธาเวศ2561
PDF Icon
โครงการประสานงานงานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13)
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง2561
PDF Icon
สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก สะท้อนศิลป์-ธรรม ผ่านวัสดุกระจกใช้แล้ว
อัศวิณีย์ หวานจริง2561
PDF Icon
โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จงจิตต์ ฤทธิรงค์2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธชเธ เธฒเธงเธฐเนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธกเธ—เธฒเธ‡เธชเธฑเธ‡เธ„เธก ทั้งหมด 473  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 24
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400