เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธฃเธฐเธซเธงเนˆเธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ
เอเชีย-ยุโรปศึกษา (10)
สันติไมตรี:ประเทศไทยกับพันธมิตรสำคัญ (29)
ไทยกับองค์การสหประชาชาติและการทูตพหุภาคี (0)
การจัดการชายแดน (77)
อื่นๆ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (200)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธฃเธฐเธซเธงเนˆเธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ ทั้งหมด 317 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคสินค้าจากปศุสัตว์เพื่อรองรับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล2562
PDF Icon
การพัฒนาเมืองคู่แฝดต้นแบบด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV
อสมาภรณ์ สิทธิ2562
PDF Icon
บทเรียนนโยบายต่างประเทศไทยสมัยสงครามเย็นต่อประเทศ เพื่อนบ้านทางทะเล : การสังเคราะห์ข้อค้นพบจากงานวิจัย
ศุภมิตร ปิติพัฒน์2562
PDF Icon
การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่นและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล2562
PDF Icon
กระบวนการสร้างมูลค่าวัวควายในประเทศไทย: เครือข่ายและตัวแสดงจากชายแดนแม่สอดถึงเชียงราย
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ2562
PDF Icon
ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน เมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา และพื้นที่ชายแดนไทยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู2562
PDF Icon
“พลเมือง” : ความหมายและความเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณีประเทศไทย และเมียนมา”
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล2562
PDF Icon
ชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติชาวพม่ากับการกลายเป็นชายแดนของชุมชนที่อยู่ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาติ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
สมหมาย ชินนาค2562
PDF Icon
การประชุมวิชาการสมาคมเอเชียศึกษาในเอเชียปี พ.ศ. 2562: เอเชียกำลังทะยานขึ้น?
อนุสรณ์ อุณโณ2562
PDF Icon
บทบาทของการค้าชายแดนต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ2562
PDF Icon
การสร้างพลเมืองคุณภาพ smart citizens สู่สังคมญี่ปุ่น 5.0 : กรณีศึกษาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
พราวพรรณ พลบุญ2562
PDF Icon
การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกในแง่การเงินและการค้า (เป้าหมายที่ 17 (1))
กุลบุตร โกเมนกุล2562
PDF Icon
ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคง
สุรพงษ์ ชัยนาม2562
PDF Icon
การยกระดับบทบาทของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ในการส่งเสริมร้านอาหารไทยและพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น
ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น2562
PDF Icon
การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์2562
PDF Icon
การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน
อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์2561
PDF Icon
โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม: กรณีศึกษาธุรกิจอาหารฮาลาลและธนาคารอิสลาม
ศุภัช ศุภชลาศัย2561
PDF Icon
การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย
สุพรรณี เขียวชอุ่ม2561
PDF Icon
กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ปี 2561: โครงการวิจัยภายใต้ทุนมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 และ 2559
ปภัศร ชัยวัฒน์2561
PDF Icon
แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแกงไปประเทศบรูไนดารุสลาม
อัสมัน แตอาลี2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธ„เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธฃเธฐเธซเธงเนˆเธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ ทั้งหมด 317  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 16
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400