ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย ทั้งหมด 40 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การศึกษาอัตลักษณ์ของเนื้อโคขุนคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในสูตรอาหาร : กรณีศึกษาสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด
รณชัย สิทธิไกรพงษ์2561
PDF Icon
รูปแบบการเลี้ยงแบบประณีตด้วยอาหารหมักสำเร็จรูปต่อองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสาน
จันทร์พร เจ้าทรัพย์2560
PDF Icon
การผลักดันข้อสังเคราะห์ผลงานวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ
กฤตพล สมมาตย์2560
PDF Icon
ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคขุนโพนยางคำเพื่อความสามารถในการการแข่งขัน
จันทร์พร เจ้าทรัพย์2560
PDF Icon
การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานโคเนื้อพื้นเมืองและบราห์มันไทยด้วยสหกรณ์เครือข่ายและการจัดการเชิงระบบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ธำรงค์ เมฆโหรา2559
PDF Icon
การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อผลิตสุกร พันธุ์หมูดำเชียงใหม่
กมล ฉวีวรรณ2559
PDF Icon
โอกาสทางการตลาด: โคนมเพศผู้ และโคนมคัดทิ้งเพื่อทดแทนเนื้อโคขุนคุณภาพ
สรรเพชญ อังกิติตระกูล2556
PDF Icon
การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "คุณภาพเนื้อ : สมดุลของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค (Balancing the production and consumers need)"
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล2556
PDF Icon
การบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคธรรมชาติ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี จำกัด จังหวัดอุบลราชราชธานี
สมพร ดวนใหญ่2555
PDF Icon
การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า
ศศิธร นาคทอง2555
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในชุมชนเมือง เขตหลักสี่
จำลอง มิตรชาวไทย2555
PDF Icon
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน
ธำรงค์ เมฆโหรา2555
PDF Icon
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของเนื้อโคไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ธำรงค์ เมฆโหรา2555
PDF Icon
การสำรวจคุณภาพความปลอดภัยของหม้ำในจังหวัดชัยภูมิ
อดิศร เสวตวิวัฒน์2554
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์2554
PDF Icon
การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
สรรเพชญ อังกิติตระกูล2554
PDF Icon
การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากการผลิตลำไยเพื่อเป็นอาหารโค
สมปอง สรวมศิริ2553
PDF Icon
การศึกษาพฤติกรรมและอุปสงค์เนื้อโคและผลิตภัณฑ์เนื้อโคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
ศิริพร กิรติการกุล2553
PDF Icon
การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการฆ่าโค
ศศิธร นาคทอง2553
PDF Icon
การพัฒนาต้นแบบห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคธรรมชาติอุบลราชธานี
สมพร ดวนใหญ่2553
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย ทั้งหมด 40  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400