คำที่ค้นหา : ไหม
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 129 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การพัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอธรรมชาติจากเส้นใยไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่อย่างยั่งยืน
รังสิมา ชลคุป
[ 2562 ] 
PDF Icon
การพัฒนาการย้อมสีผ้าไหมแพรวาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จุฑามาศ โกเมนไทย
[ 2561 ] 
PDF Icon
การเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสียหายจากเพลิงไหม้โดยใช้วัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย
อัครวัชร เล่นวารี
[ 2560 ] 
PDF Icon
การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นเซริซินจากไหมอีรี่ผสมแป้งข้าวเจ้าสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านการฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคที่ผิวหนัง
อนุชา รักสันติ
[ 2560 ] 
PDF Icon
การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหมและบรรจุภัณฑ์ด้วยสีย้อมธรรมชาติแบบผง
สุนทร วรหาร
[ 2560 ] 
PDF Icon
การพัฒนานวัตกรรมเวชสำอางเพื่อการดูแลผิวจากสารสกัดไหมและหม่อน
วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
[ 2560 ] 
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนในเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
อมรรัตน์ กุลสุจริต
[ 2560 ] 
PDF Icon
การศึกษาการปนเปื้อนฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กในสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง นอกเมือง และแหล่งอุตสาหกรรมในประเทศไทย - วิเคราะห์ขนาด ปริมาณ องค์ประกอบ แหล่งที่มา และการเคลื่อนย้าย
มธุรส รุจิรวัฒน์
[ 2560 ] 
PDF Icon
แนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ในเชิงอุตสาหกรรม
ณัฐพล พจนาประเสริฐ
[ 2559 ] 
PDF Icon
การศึกษาเชิงทดลองการเผาไหม้แบบขั้นและการเผาไหม้ซ้ำเพื่อการลดการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จากเตาฟลูอิไดซ์เบดที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
Vladimir Kuprianov
[ 2559 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 129โครงการ
หน้า : 1 / 13
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 18 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมข้าวและไหมจังหวัดขอนแก่น
นายทวี สุขโข
[ 2561 ] 
PDF Icon
การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีงบประมาณ 2561
นายปรีชา ปิยจันทร์
[ 2561 ] 
PDF Icon
การบริหารจัดการสวนเกษตรชุมชน ผักไร้สารบ้านพูนทรัพย์ อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
นางพัสรินณ์ พันธุ์แน่น
[ 2561 ] 
PDF Icon
การผลิตเส้นไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
นายถิระโรจน์ จารุรัศมีวงศ์
[ 2560 ] 
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นครูสอนการทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วม ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
นางสาวจันทร์จิตร เธียรสิริ
[ 2560 ] 
PDF Icon
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตสายไหม
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
[ 2559 ] 
PDF Icon
แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม
อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข
[ 2559 ] 
PDF Icon
การอนุรักษ์และสืบสานความรู้และกระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่สู่คนรุ่นใหม่บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
นางสาวนิดดา ภูแล่นกี่
[ 2559 ] 
PDF Icon
รูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูสวนเกษตรชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
นางพัสรินณ์ พันธุ์แน่น
[ 2559 ] 
PDF Icon
“แนวทางการสร้างเครื่องมือเพื่อบันทึกภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวกูย ผ่านภูมิปัญญาการทอผ้าไหม” ชุมชนบ้านขี้นาค ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
นางสาวสิดาวรรณ ไชยภา
[ 2559 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 18โครงการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400